ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015